Verifierad energiberäkning

Varför behövs en verifierad energiberäkning?

I Boverkets föreskrifter och allmänna råd, kapitel 9:25 så framgår det att en byggnads primärenergital ska verifieras. En föreskrift precis som en lag och en förordning är bindande. Verifieringen ska ske utifrån Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande under ett normalår (BEN). 

I dessa föreskrifter beskrivs hur normaliseringar ska göras både vid verifiering genom mätning eller beräkning, detta för att representera ett normalt brukande under ett normalvarmt/kallt år.

För att säkerställa kvalitet utförs alla våra verifierade energiberäkningar av Certifierade Energiexperter.

Läs mer om energiberäkning för villa

Läs mer om energiberäkning för flerbostadshus och lokaler

Kontakta mig gärna för mer information

Joel Sundmark - Energikonsult, Elektroingenjör - Energikompetens

Joel Sundmark

Vilket underlag behöver vi på Energikompetens för att kunna hjälpa dig med att upprätta en verifierad energiberäkning?

För att upprätta en verifierad energiberäkning så behöver vi på Energikompetens säkerställa att er byggnad också uppfyller energikraven i BBR kapitel 9, gällande energihushållning. Vi ber er därför inkomma med så kallade relationshandlingar. Det vill säga ritningar som beskriver byggnaden hur den faktiskt blev när den stod färdigställd. Ibland så upprättas inte relationshandlingar och det går bra att använda de senaste bygghandlingarna.

Ibland har inga ändringar utförts. Det kan vara så att byggnaden upplåtes precis som den var projekterad. Samma typ av ventilationssystem, ventilationsflöden, värmedistribueringssystem, värmepump, etc. Det är däremot ovanligt att inga ändringar sker. U-värdet på fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar beräknas normalt med U-värde på cirka 1,0 – 1,2 W/m², K. Dessutom så uppskattas luftläckagetalet i den teoretiska energiberäkningen som nyttjas för startbesked.

 

För att säkerställa för vår och din del att den verifierade energiberäkningen också uppfyller energikraven i BBR så önskas därför följande underlag:

  • Relationshandlingar eller de senaste uppförda ritningarna i form av A-ritning för plan, sektion och fasad.
  • Relationshandlingar eller de senaste uppförda detaljritningarna för golv, väggar och tak. Alternativt att du skriftligt lämnar teknisk beskrivning om hur väggar, golv och tak faktiskt isolerades och med typ av isolering. Finns broschyr för isoleringsprodukten så kan du med fördel skicka detta.
  • Fabrikat och modell för värmepump och eventuellt FTX-system. Om en aggregatkörning har utförts så kan protokoll för detta med fördel skickas. Här kan du även styrka din installerade värmepump och luftbehandlingsaggregat genom att skicka en digitalbild på värmepumpens märketikett.
  • U-värden på fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar som faktiskt har monterats i byggnaden. Finns en fönsterförteckning så kan denna med fördel skickas. Alternativt så önskar vi veta fabrikat och modell för partierna.
  • OVK med tillhörande aggregat och flödesprotokoll.
  • Rapport ifrån täthetsprovning. Denna bör vara upprättad enligt SS-EN ISO 9972:2015. Om täthetsprovningen har utförts enligt annan standard eller avvikelser finns så kommer detta att framgå i den verifierade energiberäkningen. Om ingen täthetsprovning har utförts så kommer vi att ta höjd i den verifierade energiberäkningen genom att räkna med ett högre teoretiskt luftläckagetal.

Vi kommer även i mail att fråga vilka ändringar som har utförts utifrån projektering vid startbeskedet.

Vad är det för skillnad mellan energiberäkningen som upprättades för startbesked och en verifierad energiberäkning?

Skillnaden kan vara stor. Inte nog med att en teoretisk energiberäkning inför byggnation normalt sett kan upprättas innan flertal projekteringsfaser inte är färdigställd. Det kan även ske ändringar och revideringar under byggnationens gång. Fönster och dörrar kan tillkomma eller plockas bort, värmesystem och distribueringssystem kan ändras eller annat fabrikat och modell för värmepump kan väljas, ventilationsflöden kan behöva korrigeras för att täcka hygienflöden i vissa utrymmen och typ av isolering kan ha ändrats. Det finns flertal faktorer som kan ha ändrats under byggnation, som påverkar den teoretiska energiberäkningen. Dessutom så beräknar vi även med ett teoretiskt luftläckagetal i energiberäkningen som nyttjas inför startbesked. Detta luftläckagetal kan aldrig fastställas utan att byggnaden faktiskt utför en täthetsprovning (eller så kallad provtryckning) av klimatskalet.

Byggnadens lufttäthet och täthetsprovning av klimatskalet

Som tidigare nämnt i stycket ovanför så kan en byggnads otäthetsfaktor (q50-värde) inte beräknas genom formler i en energiberäkning. Byggnadens luftläckagetal kan enbart erhållas genom täthetsprovning av klimatskalet. Detta bör utföras genom nu gällande standard SS-EN ISO 9972:2015 och det bör framgå i rapporten för täthetsprovningen vilken standard som har nyttjats och vilken metod som täthetsprovningen har utförts genom. BBR ställer egentligen inget specifikt krav på lufttäthet i en byggnad. I BBR så står det att en byggnad ska vara så lufttät att krav på installerad el-effekt för uppvärmning och krav på primärenergital uppfylls (BBR kapitel 9:26). Observera att det även finns kravställningar i BBR kapitel 6 gällande Hygien, hälsa och miljö med hänvisning till vikten av att bygga med god lufttäthet i en byggnad för att undvika bland annat fuktproblem.

Specifika krav finns faktiskt för lufttäthet i BBR. Detta gäller om byggnaden är ett småhus eller lokal och dess Atemp (uppvärmda golvyta exkl. varmgarage) är lika med eller underskrider 50 m². Då ska klimatskalets lufttäthet högst uppgå till 0,6 l/s.m² [Aom] vid 50 Pa tryckdifferens. Detta BBR krav kan som sagt enbart kontrolleras genom en täthetsprovning/provtryckning av klimatskalet och bör utföras enligt gällande standard SS-EN ISO 9972:2015.

I kontrollplanen kan det även vara inskrivet att en täthetsprovning ska utföras. Flertal kommuner och deras byggnadsnämnder ställer även krav på att en lufttäthetsprovning ska utföras för att fastställa byggnadsskalets luftläckagetal.

Verifiering av energikraven genom mätning

I kontrollplanen så ska det framgå hur energikraven i BBR kapitel 9 ska uppfyllas och kontrolleras. Det kan ske genom en verifierad energiberäkning enligt Boverkets föreskrifter om normalt brukande under ett normalår (BEN), eller genom mätning, varav det senare BBR också rekommenderar. Nackdelen med att verifiera energikraven genom mätning är att U-medelvärdet och installerad el-effekt faktiskt inte verifieras. Ett intermistiskt slutbesked måste också lämnas på grund av att en period på minst 12 månader och senast 24 månader ska ha gått för att energianvändningen för värme, varmvatten, fastighetsel och eventuell komfortkyla och VVC förluster ska kunna mätas och därmed verifieras. Om flertal poster som energi till laddning av elbil, energi för uppvärmning av utomhuspool, energi för uppvärmning av komplementbyggnad också ligger på samma elabonnemang utan undermätare så kan fördelningen av energi till poster som ska ingå och inte ingå i byggnadens energianvändning bli väldigt osäker. En stor tung betongbyggnad har också en uttorkningsprocess av fukt i betongen där energi för uppvärmning ofta är högre under de första två åren.

 

Mer om verifiering av energikraven kan du läsa på Boverkets hemsida i länkarna nedan:

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/energihushallningskrav/verifiering-av-energihushallningskrav/

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/energihushallning/verifiering-av-energikraven/

https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/dessa-byggnader-ska-energideklareras/

https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/

En annan konsult/företag har utfört min teoretiska energiberäkning som jag nyttjade vid startbesked. Kan ni utföra den verifierade energiberäkningen ändå?

Vi kan alltid utföra en verifierad energiberäkning även om någon annan part har utfört den teoretiska energiberäkningen som du använde i samband med att få startbeskedet. Det kan däremot vara ett något kostsammare alternativ för dig än om du skulle kontakta personen i fråga som utförde den första beräkningen. Detta är på grund av att vi behöver bygga upp en modell av din byggnad från grunden, medan din tidigare konsult bör ha kvar en modell av byggnaden.

Det finns däremot fördelar med att välja att anlita oss på Energikompetens för din verifierade energiberäkning. Bland annat så kan byggnadsnämnden kräva att en Certifierad Energiexpert utfört den verifierade energiberäkningen. Samtliga konsulter som arbetar med energitjänster på Energikompetens är Certifierade Energiexperter. Därmed kan vi även hjälpa dig att upprätta en energideklaration i samband med den verifierade energiberäkningen, ofta till kraftigt rabatterat pris. En energideklaration ska senaste 24 månader efter att en byggnad tagits i bruk också finnas upprättad. Om din byggnad också faller inom ramen för energiklass A eller B så lämnar även de flesta banker reduktion på ditt bolån, utöver eventuella övriga ränterabatter.

Om kommunens byggnadsnämnd inte kräver att en Certifierad Energiexpert utför den verifierade energiberäkningen så finns heller inget teoretiskt eller praktiskt kunskapskrav på den som upprättar en energiberäkning. Att kunna utföra en teoretisk energiberäkning som tar hänsyn till byggnadens fysiska och installationstekniska egenskaper kräver god teoretisk kunskap inom ämnet och kunskap i energiberäkningsprogrammet som nyttjas för upprättande av beräkningen. Att krav på utförare saknas tycker vi är synd då vem som helst utan teknisk bakgrund kan nyttja gratisprogram på webben och sätta in vilka värden som helst utan att det kanske upptäcks innan slutbesked ska ges. Byggnadsnämnden kan då välja att förelägga byggherren att vidta åtgärder så att kraven uppfylls. Det är därför viktigt att göra rätt från början och anlita erfarna konsulter med god teknisk kunskap, trots att detta kan kosta någon krona extra för ditt projekt.

Ingår den verifierade energiberäkningen i priset när jag beställer en teoretisk energiberäkning inför tekniskt samråd och startbesked?

Det korta svaret är nej. Detta är på grund av att flertal förändringar kan ske under byggnationen. Flera år kan även gå från startbesked till slutsamråd. Det är därmed ingenting vi kan ta höjd för vid prissättningen av energiberäkningen som tillämpas vid tekniskt samråd och för startbesked. Vi tar normalt sett ut konsulttid för ändringar, revideringar och uppdateringar vid upprättande av en verifierad energiberäkning där vi har utfört den teoretiska energiberäkningen i första skedet. Om du som kund önskar så kan vi även titta på ett fast pris för den verifierade energiberäkningen. Då kommer däremot dina relationshandlingar behöva granskas först och främst innan vi ska kunna lämna ett fast pris.

Ritningar

Begär en offert nu!