Täthetsprovning av klimatskärm

LUFTTÄTHET AV KLIMATSKAL

Byggnader ska andas genom sitt ventilationssystem. För flerbostadshus med mekaniskt ventilationssystem kan energiförsörjningen öka med 50-70 kWh/m², om år. Vilket kan innebära stora merkostnader för fastighetsägaren. Se till att ställa krav på byggmästaren i projekteringsfasen och täthetsprova din byggnad under produktionsfasen.

Förutom enorma energibesparingar i form av ett tätt byggnadsskal, finns även fördelar i form av ett bättre skydd mot fuktskador genom täthet som i sin tur kan undvika invändig exfiltration som kan framkallas genom oönskat övertryck ofta i byggnadens övre delar.

Idag finns ingen fastlagd lag, förordning eller föreskrift angående lufttäthet i byggnader. Kommuner kan dock ha enskilda krav för nyproduktion. BBR hänvisar dock att ”Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifika energianvändning och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls. (BFS 2017:5).” Därför är det extra viktigt att själv ställa villkor, som genererar i stora framtida besparingskostnader för byggnadens energianvändning.

Boverket rekommenderar att provtryckning av klimatskalet bör utföras för fastställande av den totala energiprestandan/primärenergitalet, då verifiering av energianvändningen ska baseras på den teoretiska energiberäkningen. Detta kan ni läsa mer om här.

I bland annat Sundsvalls Kommun finns ett stimulansbidrag att söka för lufttäta byggnader. Ett engångsbelopp delas ut efter provtryckning som ger resultat under 0,3 l/s/m2 vid 50 Pa +/- tryckdifferens. Energikompetens konsulter finns till för er från byggstart till provtryckning och eventuella åtgärder för att förbättra lufttätheten i byggnaden.

ARBETSMETOD OCH RESULTAT

Mätningen utförs enligt Europeiska ISO SS-EN 9972:2015 eller  den svenska standarden SS-EN 13829 och dokumenterar byggnadens läckagetal och hur stor luftinfiltration som finns, förutom byggnadens egna avsedda ventilation. Med den metoden innebär det att alla öppningar som till exempel avlopp och ventilationsrör tätas. Tätningen är en av de viktigaste faktorerna för att få ett så korrekt resultat som möjligt. Det andra steget är att montera upp en Blower door med en fläkt vid dörröppningen. Fläkten skapar under och övertryck och då mäts lufttätheten i byggnaden. Ett lufttäthetsprov kan tidsmässigt variera beroende på hur stor mätytan är. För större ytor krävs större fläktar.

Om inte tillräcklig täthet uppnås kan energianvändningen avvika markant, inomhusklimatet påverkas och bristerna kan på sikt leda till fuktskador. Tillsammans med termografi, värmekamera, kan vi snabbt mäta upp byggnadens täthet samt visa med värmebilder vart den är lokaliserad. Isolering och täthet är inte samma sak och måste uppmätas separat!

Vi gör mätningar på allt från villor till stora komersiella byggnader och utbildar dessutom täthetsprovare över hela landet. Med termografi och tryckprovning kan vi ge er en unik och pedagogisk bild över byggnadens isolation och täthet. Rapporterna gör sig även väl vid tvisteärenden i domstol.

TÄTHETSPROVNING

Tryckmetoden är ganska enkel och noggrann, byggnaden sätts under tryck enligt rådande standard och redovisas vid 50Pa (motsvarar ca 9 m/s vind utomhus) med hjälp av en sk. ”Blower-Door” alltså med hjälp av en kraftig och noggrant styrd fläkt! Hela processen utförs med ”Blower-Door” och handkontrollenheten eller PC programmet ”Fantestic”. Värdet på luftflödet visar husets täthet. Efter tryckprovning beräknar man tätheten som redovisas som l/s/m2, det vill säga antal liter per sekund och kvadratmeter som ”läcker” in i byggnaden vid motsvarande 9 meter per sekunds vindstyrka ute.

FÖRBEREDELSE

För att utföra en korrekt täthetsprovning måste vissa åtgärder göras innan själva täthetsprovningen kan starta. Öppningar som ska vara tätade i framtiden måste tätas innan testet startar. Under tätningsarbetet kontrolleras:

LÄCKAGESÖKNING

För att hjälpa kunden med framtida projekt utför vi även läckagesökning i samband med täthetsprovningen. Förutsättningar är då att en viss temperaturskillnad finns mellan ute och inne. Verktygen som används under läckagesökningen är spårgas och värmekamera.
Sedan sammanställs informationen i en rapport som sedan skickas till kunden. Kunden har då ett bra underlag för framtida och befintliga projekt.

Kontakta gärna om ni har frågor eller om ni vill göra en offertbegäran!