TERMOGRAFI / Värmekamera


Termografi använder vi för att se omvärlden i infrarött ljus istället för synligt ljus. Genom att använda kameror som bara släpper igenom våglängder för infraröd strålning kan vi skapa en visuell bild av värmetransporterna i vår omvärld och därmed detektera avvikelser och fel. Varje bild är uppbyggd av pixlar som lagrar information om hur stor energimängd som sänts mot varje pixel i kameran. Detta gör det möjligt att se även små temperaturökningar på både stora och små objekt. Huvudsakliga användningsområden för detta är att hitta fel i byggnaders klimatskärm, temperaturökningar i elektriska kretsar och överhettning av motorer.

Vi är bland de mest erfarna på området termografi i Sverige och utför alla typer av uppdrag och innehar flera certifikat inom respektive område. I tillägg har vi utbildat hundratals termograförer årligen i hela Skandinavien. I dag bedrivs kursverksamheten med vår samarbetspartner Termografikompetens AB.
Är du intresserad av att gå någon av våra kurser klicka på utbildningar i menyn eller här.

Vårt största termografiområde är idag byggnadstermografi. Ofta utförs dessa i samband med täthetsprovningar vid nybyggnation för att dokumentera brister. 

Nedan finner ni mer information om våra tjänster inom termografi och i deras respektive område.

Kontakta mig för mer information

Joel Heinze - Energikompetens

Joel Heinze

Certifierad termograför, tidigare kurshållare i termografi, certifierad energiexpert

070-935 28 80

joel@energikompetens.se

Byggnadstermografi

Varför byggtermografi?
Hur mycket ni än litar på byggaren eller säljaren och oavsett hur goda intentioner dessa har så finns det alltid en risk att det blir fel. Det viktigaste är att felen hittas i GOD TID för att förhindra uppkomsten av fukt, mögel och annat som skadar konstruktionen eller upplevs som dålig inomhusmiljö.

Byggtermografi eller värmekamerabesiktning är ett utmärkt verktyg att använda både vid nyproduktion eller när ni skall förvärva en fastighet. Statusen på byggnadens klimatskärm visualiseras tydligt och används som ett pedagogiskt verktyg för att påpeka avvikelser. Konsekvensen efter en termografering kan till exempel bli att byggentreprenören tvingas komplettera konstruktion eller att prislappen vid en försäljning korrigeras.

Här får du även koll på dina köldbryggor! Köldbryggor är ofta en stor förlustpost och brukar stå för ca. 20% av klimatskalets totala värmeförluster. I värsta fall kan denna siffra uppgå till 50%. Av detta utgör köldbryggor runt fönster upp till hälften av transmissionsförlusterna. Detta kan dock motverkas genom rätt montering av fönster.

Vanliga symptom på att klimatskärmen inte riktigt är som den ska:

 • Höga energiräkningar
 • Huset har svårt att hålla en jämn temperatur
 • Huset känns dragigt
 • Ni upplever kallras
 • Ni upplever dålig luftkvalitet, känner grannens matos eller lukter utifrån
 • Kondensbildning på fasader och fönster
 • Uppkomst av fukt eller mögel
 • Rör fryser
 • Missfärgningar av ytskikt (tapet, målade väggar eller dylikt)

Vad kan en byggtermografering avslöja?

 • Brister i isolationen
 • Otätheter som ger upplevelse av drag eller kallras
 • Fukt
 • Slingor i värmegolv (vid håltagning)
 • Stora energitjuvar

Varför välja Energikompetens?
Professionell Termografering av byggnader kräver kompetens, rätt utrustning och certifierad personal. Vi värmefotograferar i enlighet med SS-EN 13187 och har utbildat certifierade termograförer under lång tid i Sverige, Norge och Danmark.

Kontakta gärna oss här om ni har frågor eller om ni vill göra en offertbegäran!

ELTERMOGRAFI

Termografering av eläggningar
Den äldsta tillämpningen av termografi är att finna varmgångar och andra typer av fel i elanläggningar och det är fortfarande det största tillämpningsområdet. Redan på 60-talet började termografi användas och idag finns det knappast en enda större industri eller kraftleverantör som inte använder sig av termografi i förebyggande underhållsarbete. Trenden går nu mot att även mindre anläggningar börjar termograferas, eftersom kunskapen om metoden och tillgängligheten på kompetent personal ökar.

Förebygger bränder och driftstopp
Ett fel i en elektrisk anläggning börjar alltid med att temperaturen stiger. Med hjälp av termografi kan man finna felen och åtgärda dem i tid, innan brand eller driftstopp uppstår. En elanläggning innehåller tusentals kopplingspunkter som alla är en potentiell problemkälla. Med termografi är det snabbt och enkelt att kontrollera anläggningen. 20 % av alla bränder orsakas av elektriska fel och 70 % av kostnaden drabbar industrin. Värmebilderna till höger visar några exempel på dom alvarliga brister som värmekameran snabbt, enkelt och helt beröringsfritt identifierar.

Varför uppstår fel?

När ström flyter genom en elektrisk ledare eller kopplingspunkt utvecklas värme. När strömstyrkan varierar eller strömmen slås av eller på, varierar också temperaturen. De olika komponenterna kommer växelvis att utvidgas och dras samman, vilket kan göra att anslutningar lossnar. Vibrationer, fukt, smuts, korrosion och rent mekaniskt slitage är exempel på andra faktorer som kan spela in. Inte sällan kan man även finna fel i helt nya anläggningar på grund av för dålig åtdragning. (En ny anläggning bör termograferas direkt vid drifttagningen). Gemensamt för de flesta typer av fel är att de leder till en förhöjd resistans i kretsen, som i sin tur leder till ännu högre värmeutveckling, och så vidare. När felet väl börjat utvecklats kommer det inte att gå över av sig själv. Med tiden kommer felet i bästa fall att leda till enbart ett driftstopp. Men om det går illa – till en ljusbåge, brand eller explosion. Det viktigast är att felet hittas i GOD TID!

Hög- och lågspänning kräver olika kompetenser inom termografi och Energikompetens utför bägge delar med certifierad personal inom respektive område.

PROCESS- OCH MEKANISK TERMOGRAFERING

Process termografi
När processutrustningar så som rökgaskanaler, ugnar, ångpannor, ventiler etc. är i drift utvecklas energi. Ett visst mått av energiutveckling är tillåtet och relativt normalt.

Men när energiutvecklingen blir för hög på grund av varierande godstjocklek, rörförträngningar, sedimentering, ventilfel, hydraldefekter  etc. så stiger temperaturen till skadliga nivåer. Termografi kan effektivt detektera dessa defekter.

Mekanisk termografi
När mekaniska utrustningar är i drift och roterande delar utför ett arbete uppstår friktion. När friktionen blir för hög utvecklas värme och temperaturen stiger till onormala nivåer. Detta kan uppstå pga. bristande lager, felaktig last, igensatt ventilation, felaktig uppriktning, dålig eller felaktig smörjning etc.

MÄTNING OCH UTRUSTNING

För att få en pålitlig mätning vid termografi krävs kompetens om vilka värmetransporter som sker i bilden, för tolkning, samt gedigen kunskap om utrustningen som används. Vi använder alltid den senaste tekniken och våra instrument kalibreras årligen för högsta mätnoggrannhet. Vi utför samtliga termograferingar enligt gällande branschstandarder och dessa utförs av certifierad personal.

Begär en offert nu!