TÄTHETSPROVNING

Täthetsprovning

Tryckmetoden är ganska enkel men noggrann. Byggnaden sätts under tryck enligt rådande standard och redovisas vid 50Pa (motsvarar ca 9 m/s vind utomhus). För att bygga upp trycket används en sk. ”Blower-Door”, en kraftig och noggrant styrd fläkt. Hela processen utförs med ”Blower-Door”, handkontrollenhet och  PC programmet ”Fantestic”. Värdet på luftflödet visar husets täthet. Efter tryckprovning beräknar man tätheten som redovisas som l/s/m2, det vill säga antal liter per sekund och kvadratmeter som ”läcker” in i byggnaden vid motsvarande 9 meter per sekunds vindstyrka ute.

Lufttäthet och klimatskalet

För byggnader med FTX system kan energiförsörjningen öka markant om byggnaden är otät. Detta på grund av att ett FTX system med värmeåtervinning bygger på att byggnaden ska andas genom ventilationssystemet och inte genom otätheter i klimatskalet. Detta påverkar både verkningsgraden på värmeåtervinningen och inomhuskomforten.​

Det kan innebära stora merkostnader för fastighetsägaren. Se till att ställa krav på byggmästaren i projekteringsfasen och täthetsprova din byggnad under produktionsfasen.

Förutom energibesparingar kan ett tätt byggnadsskal även skydda mot fuktskador. 

Idag finns ingen fastlagd lag, förordning eller föreskrift angående lufttäthet i byggnader. Kommuner kan dock ha enskilda krav för nyproduktion. BBR hänvisar till att ”Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens primärenergital och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls. (BFS 2017:5).” Däremot rekommenderar vi alltid att göra en täthetsprovning för att minska risken för framtida problem. 

När verifiering av energianvändningen ska baseras på den teoretiska energiberäkningen, rekommenderar Boverket att provtryckning av klimatskalet bör utföras.

Energikompetens konsulter finns till för er från byggstart till provtryckning och eventuella åtgärder för att förbättra lufttätheten i byggnaden.

Arbetsmetod och resultat

Mätningen utförs enligt Europeiska/svenska standarden ISO SS-EN 9972:2015, som bygger på den gamla standarden SS-EN 13829. Vid mätningen dokumenteras byggnadens läckagetal och hur stor luftinfiltration som finns, förutom byggnadens egna avsedda ventilation. Med denna metod innebär det att alla öppningar, som till exempel avlopp och ventilationsrör, tätas. Tätningen är en av de viktigaste faktorerna för att få ett så korrekt resultat som möjligt. Det andra steget är att montera upp en Blower door med en fläkt vid dörröppningen. Fläkten skapar under- och övertryck och då mäts lufttätheten i byggnaden. Ett lufttäthetsprov kan tidsmässigt variera beroende på hur stor mätytan är. För större ytor krävs större fläktar.

Om inte tillräcklig täthet uppnås kan energianvändningen avvika markant, inomhusklimatet påverkas och bristerna kan på sikt leda till fuktskador. Tillsammans med termografi, värmekamera, kan vi snabbt mäta upp byggnadens täthet samt visa med värmebilder vart den är lokaliserad. Isolering och täthet är inte samma sak och måste uppmätas separat!

Vi gör mätningar på allt från villor till stora kommersiella byggnader och utbildar dessutom täthetsprovare över hela landet. Med termografi och tryckprovning kan vi ge er en unik och pedagogisk bild över byggnadens isolation och täthet. Rapporterna gör sig även väl vid tvisteärenden i domstol.

Kontakta mig gärna för mer information

Alexander Widahl - Certifierad energiexpert - Energikompetens

Alexander Widahl

Certifierad energiexpert

076-1962800

alexander@energikompetens.se

Förberedelse

För att utföra en korrekt täthetsprovning måste vissa åtgärder göras innan själva täthetsprovningen kan starta. Öppningar som ska vara tätade i framtiden måste tätas innan testet startar. Under tätningsarbetet kontrolleras:

Läckagesökning

För att hjälpa kunden med framtida projekt kan vi även utföra läckagesökning i samband med täthetsprovningen. Förutsättningar är då att en viss temperaturskillnad finns mellan ute och inne. Verktygen som används under läckagesökningen är spårgas och värmekamera.
Sedan sammanställs informationen i en rapport som skickas till kunden. Kunden har då ett bra underlag för framtida och befintliga projekt.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller om ni vill göra en offertbegäran!

Begär en offert nu!