Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

FRAM TILL DEN SISTA DECEMBER 2021 kan BRF:er söka stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Det nya stödet för energieffektivisering riktar sig bland annat till bostadsrättsföreningar och handläggs av länsstyrelsen. Stödet ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år. Stöd ges inte till en åtgärd som innebär att en byggnad byter huvudsaklig energibärare från fjärrvärme till el. Stöd ges upp till 50 procent av det stödberättigande underlaget. Den energieffektiviseringsåtgärd och de merkostnader för investeringar som ansökan avser ska vara godkända av en oberoende expert.

Energikompetens hjälper brf:er med ansökningsprocessen

Vi hjälper er med hela eller delar av processen, som kan se ut enligt följande:

KOntakta mig gärna för mer information

Cilla Sundmark - Energikompetens

Cilla Sundmark