Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Vi på Energikompetens kan nu även hjälpa våra kunder med att utföra OVK-besiktning av din fastighet och dess byggnader. På Energikompetens erbjuds du en offert till marknadsmässiga priser och utförande av certifierad och kunnig personal. Vi satsar på att samla många kompetenser under samma tak och kan därför erbjuda tjänster som går ”hand i hand” med varandra med prisvärda lösningar.

Ex. OVK + Energideklaration (genom att samköra dessa tjänster som rekommenderas av boverket så sparar kunder två separata besök från olika firmor).

Ex. Avhjälpande av vanligt förekommande brister i samband med OVK.

Det är vanligt att besiktningsman får avbryta besiktning med EJ GODKÄND OVK p.g.a. vanligt förekommande brister:

 1. Försmutsning av ventilationskanaler.
 2. Felaktig inställning på fläkt/aggregat.
 3. Felaktigt injusterat ventilationssystem.

 Detta leder oftast till tre separata besök, var på kund får betala för BESIKTNING → ÅTGÄRD→  OMBESIKTNING. Detta kan i vissa fall förutses och förebyggas genom god planering innan. Ta ett samtal innan med vår personal, det kan spara dig tid och pengar.

Vad är OVK?

OVK är förkortning för obligatorisk ventilationskontroll. En OVK ska enligt lag utföras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att påvisa att inomhusklimatet uppfyller de krav som gäller för just det ventilationssystemet i gällande byggnad, att ventilationssystemen fungerar som tänkt, eller lokalisera brister som bör åtgärdas för en fullgod ventilation. Kontrollen ska göras av en Certifierad och sakkunnig kontrollant.

 Det finns två typer av behörigheter inom OVK.

Besiktningsmän med behörighet N får besikta: Byggnader med S, F, FX ventilation samt en- och tvåbostadshus med FT och FTX ventilation.

Besiktningsmän med behörighet K får besikta: Alla typer av ventilationssystem.

https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/

Hur ofta behöver en OVK göras?

Hur ofta OVK ska göras hittar du enkelt i tabellen nedan:

 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. 3 år

  Oavsett typ av ventilationssystem

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande 3 år

  FT-, FTX-ventilation

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande 6 år

  S-, F-, FX-ventilation

 • En- och tvåbostadshus Endast innan systemet tas i bruk

  FX-, FT-, FTX-ventilation

Olika typer av ventilationssystem

 • S-ventilation = Självdragsventilation
 • F-ventilation = Mekanisk frånluftsventilation
 • FT-ventilation = Mekanisk från- och tilluftsventilation
 • FX-ventilation = Mekanisk frånluftsventilation med återvinning
 • FTX-ventilation = Mekanisk från- och tilluftsventilation med återvinning

Utöver dessa intervaller kan OVK behöva utföras om ett ventilationssystem genomgått väsentlig ändring. Detta för att betydande förändringar i ventilationssystemet ej ska ha negativ påverkan på inomhusklimatet. För att veta vad som gäller finns mer information på boverkets hemsida.

 https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/forfattningssamling/gallande/vas–bfs-201212/ 

Kontakta mig för offert och bokning

Cilla Sundmark - Energikompetens

Cilla Sundmark

Vi behöver följande information om byggnaderna för att kunna lämna offert

Ritningar

Förberedelser inför OVK:n

Vi kommer överens om datum, tid och på vilket sätt våra kontrollanter kan komma in i lägenheterna. Informationslappar lämnas i de boendes brevlådor där de ombeds att antingen befinna sig hemma under besiktningstiden, lämna tillåtelse att gå in via huvudnyckel eller genom nyckelöverlämning på bestämd tid. Observera att det är av stor vikt att en majoritet av byggnadens lägenheter ska kunna besiktas för att erhålla en godkänd OVK.

Genomförande av OVK:n

Våra kontrollanter besöker bostäderna och genomför mätningar, observationer, ser över eventuella åtgärder/lösningar och skriver sedan protokoll på detta. Självklart tittar vi även på eventuella energibesparande åtgärder kopplade till ventilationen.

Slutförande av OVK:n

När vi bearbetat all insamlad information som luftflöden, funktion och egenskaper för ventilationssystemet, samt redovisat eventuella anmärkningar som fastighetsägaren kan behöva utföra får ni ett ”OVK-intyg”, samt tillhörande protokoll från kontrollen. Intyget visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Efter genomförd kontroll skickas protokoll till beställare/fastighetsägare samt så skickar vi in ett exemplar till byggnadsnämnden.

Vad händer om OVK ej genomförs?

Byggnadsnämnden har tillsyn över att bestämmelserna om OVK följs. Om bestämmelserna inte följs får byggnadsnämnden förelägga byggnadens ägare att utföra OVK. Det görs i ett åtgärdsföreläggande. Visar det sig vid en funktionskontroll att ventilationssystemet har brister eller att övriga krav inte uppfylls får byggnadsnämnden förelägga byggnadens ägare att rätta till dessa. Det görs i ett rättelseföreläggande. Byggnadsnämnden får också förbjuda den som äger eller har nyttjanderätten till en byggnad att använda hela eller delar av byggnaden om den har brister som kan äventyra säkerheten hos dem som vistas i byggnaden.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/tillsyn/exempel-pa-tillsynsomraden/ovk/

Energi- och kostnadsbesparande exempel

Vi har mycket god kunskap om vilka merkostnader för energi som är kopplade till onödigt höga luftomväxlingar, låga temperaturverkningsgrader på värmeåtervinningen, höga SFP-tal för fläktsystem som är direkt kopplad till driftenergi till fläktmotorerna och onödiga drifttider i kontorslokaler.

Nämnvärt är att enbart 1 l/s i kontinuerlig luftomväxling kräver ett energitillskott på cirka 150 kWh/år runt klimatområde Mälardalen. Detta kan sättas i referens till att ett flerbostadshus med en bostadsyta på 1000 m² behöver ett kontinuerligt luftflöde på minimum 350 l/s, alltså ett energibehov på drygt 50 000 kWh/år. 

Energikompetens upprättar OVK på allt ifrån småhus vid driftsättning till större lokalbyggnader som omfattas av återkommande OVK krav.

Begär en offert nu!