Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Vi på Energikompetens kan nu även hjälpa våra kunder med att utföra OVK.

Vad är OVK?

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Hur ofta behöver en OVK göras?

Hur ofta OVK ska göras hittar du enkelt i tabellen nedan:

 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. 3 år

  Oavsett typ av ventilationssystem

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande 3 år

  FT-, FTX-ventilation

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande 6 år

  S-, F-, FX-ventilation

 • En- och tvåbostadshus Endast innan systemet tas i bruk

  FX-, FT-, FTX-ventilation

Olika typer av ventilationssystem

 • S-ventilation = Självdragsventilation
 • F-ventilation = Mekanisk frånluftsventilation
 • FT-ventilation = Mekanisk från- och tilluftsventilation
 • FX-ventilation = Mekanisk frånluftsventilation med återvinning
 • FTX-ventilation = Mekanisk från- och tilluftsventilation med återvinning

Hur ska funktionskontrollen göras?

– Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

 • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
 • instruktioner och skötselanvisningar finns lättillgängliga
 • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

 
Vid den första besiktningen
ska det dessutom kontrolleras att:

 • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter

 
Vid återkommande besiktningar
ska funktionskontrollanten:

 • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
 • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Kontakta mig för offert och bokning

Cilla Sundmark - Energikompetens

Cilla Sundmark

Vi behöver följande information om byggnaderna för att kunna lämna offert

Förberedelser inför OVK:n

Vi kommer överens om datum, tid och på vilket sätt våra kontrollanter kan komma in i lägenheterna. Informationslappar lämnas i de boendes brevlådor och de ombeds att antingen befinna sig hemma under besiktningstiden, lämna tillåtelse att gå in via huvudnyckel eller genom nyckelöverlämning på bestämd tid.

Genomförande av OVK:n

Våra kontrollanter går från lägenhet till lägenhet och genomför mätningar, observationer och skriver protokoll på detta. Vi antecknar vilket ventilationssystem som används och säkerställer att lämpliga ventilationsdon och ventiler finns. Luftflödet mäts i liter/sekund och vi kontrollerar att det inte råder bakdrag eller felaktiga installationer. Ventiler och kanalers skick bedöms. Allt protokollförs.

Slutförande av OVK:n

Vi dokumenterar protokollet, samt redovisar eventuella anmärkningar som fastighetsägaren kan behöva utföra. När OVK:n är utförd så får ni ett ”OVK-intyg”. Intyget visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Vad händer om OVK ej genomförs?

Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

Begär en offert nu!