Kontrollansvarig

När behövs en kontrollansvarig?

När du som byggherre ska utföra eller låta utföra en byggteknisk åtgärd som är lov- eller anmälningspliktig måste du enligt Plan- och Bygglagen (PBL) ha en kontrollansvarig.

Vad gör en kontrollansvarig vid byggnation?

Den kontrollansvariges uppgift är bland annat att bistå byggherren med att upprätta en kontrollplan och i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall.

Närvara vid det tekniska samrådet och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.

Utföra byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde inför slutbeskedet.

Avge utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och närvara vid byggnadsnämndens slutsamråd.

Anlita kontrollansvarig genom Energikompetens

Den kontrollansvarige ska vara certifierad. Johan Winge på Energikompetens i Sverige AB är certifierad kontrollansvarig med behörighet K hos SP.

Vill du anlita oss som KA för ditt projekt?

Kontakta mig gärna för mer information

Johan Winge - Besiktningsman certifierad Kontrollansvarig - Energikompetens

Johan Winge

Begär en offert nu!