FAQ - vanliga frågor och svar om energitjänster

ALLMÄNNA FRÅGOR

Våra konsulter är utbildade och certifierade inom ett stort område gällande projektering, byggnation och eftermarknad. Våra primära uppdrag är främst energideklarationer, energiberäkningar, täthetsprovningar och termografering. Vi har däremot sammarbeten med branschens ledande företag inom bland annat OVK, injustering av värmesystem och utförande av underhållsplaner. Kontakta oss så hjälper vi er på rätt väg.

Våra konsulter som ni träffar på plats och ingenjörer som utför uppdrag är självklart KIWA certifierade energiexperter. Våra konsulter har förutom certifieringar inom termografering, energi och elsäkerhet även lång erfarenhet och relevant utbildning med anknytning till de uppdrag vi utför.

Vårt primära arbetsområde är Stockholms och Upplands län. Men våra konsulter täcker även Södermanland, Mälardalen och Gävleborgs län med lite framförhållning. Däremot sträcker sig Energikompetens över hela landet när det gäller projektering av energi och rådgivning.

ENERGIDEKLARATIONER

Enligt lag nej. Men att avskriva platsbesök kräver oftast att det gäller energideklaration vid nybyggnation, där kostnaden för energiexpertens resa ut till byggnaden som ska deklareras anses vara olönsam i förhållande till vilka åtgärder som okulärt bör kunna identifieras på plats. Vi på Energikompetens har valt som policy att vi alltid utför platsbesök på de energideklarationer vi utför på det befintliga byggnadsbeståndet.

En energideklaration är giltig i 10 år ifrån datumet då deklarationen har inrapporterats till Boverkets register.

En energideklaration behövs bland annat vid försäljning och uthyrning av fastigheter eller fastigheter som är större än 250 m² som ofta besöks av allmänheten. Samt vid nybyggnation, senast 24 månader efter att byggnaden tagits i bruk.

Deklarationen och åtgärdsrapporten är normalt klar inom 1-2 veckor. Detta kan självklart avvika beroende på svårigheter att få information, handlingar, förbrukningsuppgifter och areor/ritningsunderlag. Men energideklarationen kan även gå mycket snabbare än så.

ENERGIBERÄKNINGAR

Vi på Energikompetens utför normalt beräkningar inom loppet av 1-2 veckor. Oftast går det mycket snabbare än så. En energiberäkning för en typisk villa kan vara klar inom 24 timmar ifrån beställning. Kontakta våra konsulter här om ni önskar ett tidsförslag.

BEN är en grundförfattning som beskriver och ställer krav på utformningen av energiberäkningar. I BEN som egentligen bygger på siffror ifrån Sveby’s schablonvärden, normaliseras bland annat verksamhetsenergi, personvärme, tappvarmvatten och temperaturer. Energikompetens använder därför alltid standardvärden för indata enligt gällande BEN och Sveby.

En verifierad energiberäkning krävs för slutbesked av nybyggnation. Slutbeskedet kan dock erhållas intermittent och verifieringen sker då genom energideklarationen senast 24 månader efter att byggnaden tagits i bruk.

Vi på Energikompetens har som policy att kräva in ett uppmätt q50-värde för fastställande av byggnadens luftläckage. Detta luftläckage beräknas som teoretiskt i tidigare skede och bör enligt rekommendationer ifrån Boverket även fastställas vid bland annat verifiering av den teoretiska energiberäkningen. Detta kan ni läsa mer om här.
Detta kan ni läsa om här. Energikompetens kalkylerar energibehovet efter underlag ifrån kund. Det åvilar därmed kunden att projektering av areaytor, material i byggnadsdelar och installationsteknik stämmer överens med verkligheten.
Större revideringar i energiberäkningarna och energiberäkningar som behöver rådgivning för att uppnå energikraven i BBR debiteras som konsult tid, dock aldrig utan kundens medgivande.
Verifiering av den teoretiska energiberäkningen kräver relationshandlingar i form av A-ritning för sektion, plan, fasad och detaljritning. Samt fabrikat och val av värmesystem, ventilationssystem och dess distribuering. Verifiering av annan konsults energiberäkning kan komma att behöva utföras ifrån grunden, därmed även prissättas därefter. Energikompetens kräver även rapport ifrån täthetsprovning av klimatskalet.
På grund av att större revideringar kan tillkomma under vidare projektering och byggskede så ingår ej den verifierade energiberäkningen i prissättningen för den teoretiska. Energikompetens tillämpar oftast konsulttid vid verifiering av energiberäkningen. Energikompetens kräver även rapport ifrån täthetsprovning av klimatskalet.

TÄTHETSPROVNING AV KLIMATSKAL

Detta kan variera oerhört mycket ifrån projekt till projekt. En normalstor villa där våra konsulter utför den provisoriska tätningen för ventilation och avlopp pågår oftast ca 2 – 4 timmar. Medan täthetsprovning av ett flerbostadshus med lägenheter kan uppgå till en arbetsdag och kan även kräva förbesök.

Våra konsulter behöver planritningar och sektionsritningar senast 24 timmar innan täthetsprovning utförs. Om täthetsprovning utförs i samband med verifiering av energiberäkning eller inför ett slutbesked så krävs också att konsulten förses med den teoretiska energiberäkningen som utfördes inför det tekniska samrådet. Även en öppning i form av dörrkarm eller dörrvalv i klimatskalet ska finnas för montering av Blowedoor och fläkt på mått mellan 1400*700mm – 2200*1100mm.
Vid offertförfrågan skickas en checklista ut. Åtgärder mot luftläckage blir svårare och svårare desto längre färdigställd en byggnation är gången. Ta därför kontakt med konsulten i god tid för eventuella frågor och möjligt platsbesök för större byggnationer eller byggnader där endast en del av byggnaden ska täthetsprovas. Provisoriska tätningar som är oväntade och svåråtkomliga debiteras alltid extra. Så som öppen spis, större öppningar mot vind, eller avgränsningar i byggnaden. Detta framgår i checklistan som ni erhåller.

Läckagesökning av byggnaden med rökflaska eller värmekamera (endast under uppvärmningssäsong) kan avtalas, men ingår ej i pris för täthetsprovning, om inte annat har avtalats. Rapporten innehåller då en bilaga där luftläckagen presenteras en och en med kommentar i pdf fil på planritning. Även termografirapport kan avtalas, där presenteras luftläckage och brister i isoleringen i form av termogram (bilder tagna ifrån värmekamera) tillsammans med en rapport.

Det korta svaret är ja, men helst nej. Under själva testet och eventuellt en läckagesökning kan dörrar och fönster ej öppnas. Därför stänger konsulterna alltid av byggnaden/lägenheten när alla andra förberedelser är gjord. Täthetsprovning av större byggnader eller trapphus rekommenderas därför alltid att utföras när andra arbetsgrupper ej behöver vistas i byggnadsdelen som ska täthetsprovas. Det går alltid med lite förberedelser att boka en kvälls eller helgtid.
Rapporten bör vara klar inom 2 arbetsdagar, om inte annat är avtalat eller nämnts. Ett muntligt värde för täthetsprovningen kan däremot erhållas redan på plats.
För höga temperaturdifferenser mellan ute och inne, samt vindhastigheten påverkar testets noggrannhet. Även dörrar och fönster som öppnas i ett trapphus vid täthetsprovning av lägenheter, kan skapa stora momentana tryckdifferenser.

BYGGNADSTERMOGRAFERING

En byggnadstermografering kan endast utföras under uppvärmningssäsong. Oftast mellan oktober till april. Det viktiga är att en temperaturdifferens finns mellan inneklimat och uteklimat.

Rapport ifrån termograferingen erhålls till beställare senast två veckor efter platsbesök mätning.
Vid termografering enligt standarden krävs bland annat en temperaturdifferens på faktorn 1 dividerat med byggnadsdelens u-värde. Även en tryckdifferens ska kunna påvisas, detta kan ske genom forcering av bland annat köksfläkt, väldigt hög temperaturdifferens eller i samband med täthetsprovning.

BETALNING, OFFERTER & BOKNING

Privatpersoner och företag har alltid 30 dagars betalningsvillkor. Fakturering sker tidigast vid avslutat överenskommet arbete.

Rabatten för att utföra en energideklaration erhålls vid accept av er skickade offert innan er tidigare energideklaration har gått ut.

Beställt arbete kan avbrytas, men arbete som är beställt och har påbörjats faktureras minst som konsulttid.

Vid uteblivet platsbesök eller avbokning mindre än 24 timmar innan, förbehåller sig Energikompetens AB rätten att debitera extra kostnader som täcker eventuell restid och resekostnader.

Om ingenting annat är sagt eller avtalat, är offerten giltig i 1 månad ifrån utförande datum.

Faktura skickas till kund som beställt arbete, om ej annat är avtalat. Konsult skickar fakturan på e-post eller som brev. Dock efter att arbetet är utfört.

Avbokning ska ske minst 24 timmar innan platsbesöket. Vid direktkontakt med konsult på grund av exempelvis väderleksförhållanden kan självklart undantag göras.

 

Dokument

Vi hjälper fastighetsägare och privatpersoner att reducera sin energianvändning.
Kontakt
Bolaget
Adress

© Energikompetens i Sverige AB , 2020