Entreprenadbesiktning

Information inför besiktningen

Hur fungerar en entreprenadbesiktning?

Slutbesiktningen görs vid den tid som står i kallelsen. Kontrakt och tillvalsbeställningar måste finnas tillgängliga för besiktningsmannen senast vid besiktningstillfället. Besiktningsmannen utför en okulär besiktning vilket innebär att man noggrant med ett normalt betraktningsavstånd undersöker hela huset och bedömer om det utförda arbetet stämmer överens med vad som är avtalat samt om det lever upp till de krav som lagar och andra bestämmelser anger.

Besiktningsmannen provar inte alla funktioner i huset. Det ska vara gjort av entreprenörerna och bekräftas med intyg eller egenkontroller. Om du som beställare upptäcker att det finns andra fel än de som noterats i utlåtandet, eller upptäcker att någon funktion saknas eller inte fungerar som den ska, kan detta anmälas till entreprenören inom sex månader från det datum då besiktningen godkänts.

Kontraktsparterna har rätt att framföra synpunkter under besiktningen, men det är alltid besiktningsmannen som på ett opartiskt sätt ska avgöra om utförandet är rätt eller fel.
Bedömningen gör besiktningsmannen med bakgrund av sin erfarenhet och de toleranskrav som finns. De fel som finns antecknar besiktningsmannen i ett utlåtande som snarast efter besiktningen skickas till parterna.

I samband med besiktningen ska besiktningsmannen avgöra om entreprenaden är godkänd eller ej godkänd. Blir den inte godkänd ska en ny slutbesiktning göras på entreprenörens bekostnad.

I en entreprenad där beställaren är konsument gör besiktningsmannen i händelse av noterade fel en värdering av vad dessa fel kostar att åtgärda. Detta belopp har beställaren rätt att innehålla tills felen har avhjälpts. Normalt är att entreprenören har två månader på sig att åtgärda felen. Skulle inte felen bli åtgärdade inom denna tid har beställaren, efter att ha meddelat entreprenören, rätt att låta någon annan entreprenör åtgärda felen. Innehållet belopp används då för att betala åtgärderna.

Entreprenören är skyldig och har rätt att åtgärda felen inom skälig tid, vanligtvis inom två månader efter att utlåtandet mottagits. Beställaren ska bereda entreprenören möjlighet att åtgärda felen och i förekommande fall utföra finstädning efter åtgärderna.

När en entreprenad godkänns av besiktningsmannen överlämnas den till beställaren. Detta innebär också att allt ansvar för huset från detta datum vilar på beställaren i form av försäkringar och driftkostnader.

Vill du anlita oss för en entreprenadbesiktning?

Kontakta mig gärna för mer information

Johan Winge - Besiktningsman certifierad Kontrollansvarig - Energikompetens

Johan Winge

Begär en offert nu!