Energibalansberäkning villa

SKA DU BYGGA NYTT ELLER BYGGA TILL?

Vi på Energikompetens hjälper er med att få energiberäkningen godkänd enligt de senaste kraven. Våra energiexperter utför energiberäkningar i enlighet med Boverkets byggregler, BBR, och använder brukarindata enligt gällande BEN. Vi använder oss av de senaste och bästa programvarorna för energiberäkningar genom VIP Energy.

Det är mycket att tänka på innan och under en byggnation och vi vill underlätta för er så mycket som möjligt för att ni ska få ert drömhus. 

Skicka oss gärna underlag enligt listan nedan eller ladda ner vår checklista.  Är det kompletteringar som behövs kontaktar vi er omgående. 

Vi hjälper även till med verifierade energiberäkningar. Läs mer här.

Vad är en energiberäkning?

En energiberäkning är en teoretisk simulering över hur mycket energi den färdigställda byggnaden kommer använda under ett normalår. En energiberäkning ska du som bygger nytt, eller bygger till, komplettera din bygglovsansökan med. 

Varför skall ni anlita oss?

Vi har mycket konkurrenskraftiga priser och kan erbjuda snabb service!

Energikrav enligt BBR

För att uppfylla dagens krav på en energieffektiv byggnad måste ett uppvärmningssystem med en hög verkningsgrad installeras samt tillräcklig värmeisolering i golv, vägg och tak användas.  Krav ställs även på kyl- och ventilationsinstallationer. Gränsvärden ställs numera på primärenergital viktat mot byggnadens ortplacering och typ av uppvärmningssystem. Utöver dessa krav finns även krav på installerad eleffekt. 

Senast två år efter att byggnaden tagits i bruk ska energibalansberäkningen verifieras och en  energideklaration utföras.

Kontakta mig gärna för mer information

Joel Sundmark - Energikonsult, Elektroingenjör - Energikompetens

Joel Sundmark

För att göra en energibalansberäkning behöver vi uppgifter som:

Begrepp som förvirrar

Energibalansberäkning: Teoretiskt beräknad energianvändning under ett normalår. 

Energiberäkning: Annat namn för energibalansberäkning. 

BEN: Fastställande av byggnadens energianvändning under normalt brukande och ett normalår. Innehåller bland annat Boverkets brukarindata för likställda byggnationer. Läs mer på Boverkets hemsida.

Energideklaration: Beräknad eller uppmätt faktisk energianvändning under ett normalår. Skall utföras senast två år efter att byggnaden tagits i bruk alternativt när byggnaden skall säljas. Lokaler samt flerbostadshus skall alltid ha en giltig energideklaration. Är giltig i 10 år.

Primärenergital: Det värde som beskriver byggnadens energiprestanda uttryckt som ett primärenergital. Primärenergitalet utgörs av byggnadens energianvändning, där energi till uppvärmning har korrigerats med en geografisk justeringsfaktor, multiplicerat med primärenergifaktor för byggnadens värmesystem och fördelats på Atemp (kWh/m2 och år).

Atemp: Arean av samtliga våningsplan (även vindsplan och källarplan), avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte. (Ej att förväxla med BOA)

Ritningar

Begär en offert nu!