Energibalansberäkning villa

Vad är en energiberäkning?

Du som bygger nytt eller bygger till behöver oftast komplettera din bygglovsansökan med en energibalansberäkning eller energiberäkning som det även kallas. Detta är en teoretisk simulering över hur mycket energi det färdigställda huset kommer att använda under ett normalår.

Senast två år efter att byggnaden tagits i bruk ska energibalansberäkningen verifieras och en  energideklaration utföras.

Varför skall ni anlita oss?

Våra energiexperter utför energiberäkningarna i enlighet med Boverkets ByggRegler, BBR, och använder brukarindata i enighet med gällande BEN samt använder de senaste och bästa programvarorna för energiberäkningar genom VIP Energy.

Dessutom har vi mycket konkurrenskraftiga priser och kan erbjuda snabb service!

Energikrav enligt BBR

För att uppfylla dagens krav på en energieffektiv byggnad måste värmeisoleringen vara tillräcklig och ett uppvärmningssystem med en hög verkningsgrad vara installerat. Krav ställs även på kyl- och ventilationsinstallationer. Gränsvärden ställs numera på primärenergital viktat mot byggnadens ortplacering och typ av uppvärmningssystem, utöver dessa finns även krav på installerad effekt. 

INFÖR ENERGIBERÄKNINGEN

Det är mycket att tänka på innan och under en byggnation och vi vill underlätta så mycket som möjligt för er som bygger nytt eller bygger till. Vi hjälper er med att få energiberäkningen godkänd enligt de senaste kraven. Skicka oss gärna underlag enligt listan nedan eller ladda ner vår checklista här. Är det kompletteringar som behövs kontaktar vi er omgående. 

Kontakta mig gärna för mer information

Cilla Sundmark - Energikompetens

Cilla Sundmark

För att göra en energibalansberäkning behöver vi uppgifter som:

Begrepp som förvirrar

Energibalansberäkning: Teoretiskt beräknad energianvändning under ett normalår. 

Energiberäkning: Annat namn för energibalansberäkning. 

BEN: Fastställande av byggnadens energianvändning under normalt brukande och ett normalår. Innehåller bland annat Boverkets brukarindata för likställa byggnationen. Läs mer på Boverkets hemsida här. 

Energideklaration: Beräknad eller uppmätt faktisk energianvändning under ett normalår. Skall utföras senaste två år efter att byggnaden tas i bruk alternativt när byggnaden skall säljas. Lokaler samt flerbostadshus skall alltid ha en giltig energideklaration. Är giltig i 10 år.

Primärenergital: Det värde som beskriver byggnadens energiprestanda uttryckt som ett primärenergital. Primärenergitalet utgörs av byggnadens energianvändning, där energi till uppvärmning har korrigerats med en geografisk justeringsfaktor, multiplicerat med primärenergifaktor för byggnadens värmesystem och fördelat på Atemp (kWh/m2 och år).

Atemp: Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte. (Ej att förväxla med BOA)

Ritningar