ENERGIBALANSBERÄKNING FLERBOSTADSHUS/LOKAL

Vad är en energiberäkning?

En energiberäkning är en teoretisk simulering över hur mycket energi den färdigställda byggnaden kommer att använda under ett normalår. Du som bygger nytt eller bygger till behöver oftast komplettera din bygglovsansökan med en energibalansberäkning eller energiberäkning som det även kallas. 

Varför skall ni anlita oss?

Våra energiexperter utför energiberäkningarna i enlighet med Boverkets ByggRegler, BBR, och använder brukarindata enligt gällande BEN. Vi använder de senaste och bästa programvarorna för energiberäkningar genom VIP Energy.

Dessutom har vi mycket konkurrenskraftiga priser och kan erbjuda snabb service!

Energikrav enligt BBR

För att uppfylla dagens krav på en energieffektiv byggnad måste värmeisoleringen vara tillräcklig och ett effektivt uppvärmningssystem vara installerat. Krav ställs även på kyl- och ventilationsinstallationer. Gränsvärden ställs numera på primärenergital viktat mot byggnadens geografiska placering och typ av uppvärmningssystem. Utöver dessa finns även krav på installerad eleffekt. 

Senast två år efter att byggnaden tagits i bruk ska energibalansberäkningen verifieras och en  energideklaration utföras. Vi hjälper även till med verifierade energiberäkningar. Läs mer här.

Ska ni ansöka om investeringsstöd?

Vid nybyggnation av hyresbostäder och studentboenden finns möjlighet att ansöka om investeringsstöd. Vi hjälper er att anpassa er byggnad för att uppnå era energimål. Vi kan även vara rådgivande genom hela byggprocessen.​ Här kan ni läsa mer om villkoren. 

Miljöbyggnad 3.0/3.1

Ska ni certifiera er byggnad mot Miljöbyggnad 3.0/3.1, SGBC (Sweden Green Building Council). Vi kan hjälpa er med indikator 1 – värmeeffektbehov samt indikator 3 – energianvändning.

INFÖR ENERGIBERÄKNINGEN

Det är mycket att tänka på innan och under en byggnation och vi vill underlätta så mycket som möjligt för er som bygger nytt eller bygger till. Vi hjälper er att få energideklarationen godkänd enligt de senaste kraven.

Skicka oss gärna underlag enligt nedanstående lista eller ladda ner vår checklista här. Är det kompletteringar som behövs så kontaktar vi er. 

Kontakta mig gärna för mer information

Joel Sundmark - Energikonsult, Elektroingenjör - Energikompetens

Joel Sundmark

Certifierad Energiexpert

073 – 592 39 16

joel.sundmark@energikompetens.se

För att göra en energibalansberäkning behöver vi uppgifter som:

Vid energibalansberäkning för lokaler behöver vi även uppgifter som:

Begrepp som förvirrar

Energibalansberäkning: Teoretiskt beräknad energianvändning under ett normalår. 

Energiberäkning: Annat namn för energibalansberäkning. 

BEN: Fastställande av byggnadens energianvändning under normalt brukande och ett normalår. 

Energideklaration: Beräknad eller uppmätt faktisk energianvändning under ett normalår. Skall utföras senaste två år efter att byggnaden tas i bruk alternativt när byggnaden skall säljas. Lokaler samt flerbostadshus skall alltid ha en giltig energideklaration. Är giltig i 10 år.

Primärenergital: Det värde som beskriver byggnadens energiprestanda uttryckt som ett primärenergital. Primärenergitalet utgörs av byggnadens energianvändning, där energi till uppvärmning har korrigerats med en geografisk justeringsfaktor, multiplicerat med primärenergifaktor för byggnadens värmesystem och fördelat på Atemp (kWh/m2 och år).

Atemp: Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte. (Ej att förväxla med BOA)

Begär en offert nu!